top of page

תשלום דמי חבר למשפחות

10 תשלומים
138 ש"ח * 10 
3 תשלומים
460 ש"ח * 3
תשלום אחד
1380 ש"ח

זיכוי לצרכי מס לפי סעיף 46:  

ניתן לקבל זיכוי מס לפי סעיף 46, על מחצית מדמי החבר. יש לבצע  שתי פעולות תשלום עליהם תקבלו שתי קבלות נפרדות: 

תשלום אחד יחשב כתרומה ותשלום שני יחשב כדמי חבר.

10 תשלומים של 138 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
69 ש"ח לתרומה ו-69 לתשלום דמי החבר
10 תשלומים של 69 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 10 תשלומים של 69 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
 3 תשלומים של 460 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
230 ש"ח לתרומה ו-230 לתשלום דמי החבר
3 תשלומים של 230 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 3 תשלומים של 230 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
  1380 ש"ח
יש ללחוץ על 2 הכפתורים על מנת לשלם את מלוא דמי החברות
690 ש"ח
(קבלה ללא זיכוי מס)
690 ש"ח
(קבלה עם זיכוי מס)
bottom of page