top of page

תשלום דמי חבר למשפחות יחידניות וליחידים

תשלום דמי החבר לקהילת מעיינות בנוי משני תשלומים נפרדים:

1. תשלום לעמותת קהילת מעיינות 345 ש"ח לשנה.

2. תרומה לקהילת מעיינות (עליה ניתן לקבל זיכוי מס לפי סעיף 46) 345 ש"ח לשנה.

מסיבה זו, יש לבצע  שתי פעולות תשלום עליהם תקבלו שתי קבלות נפרדות: תשלום אחד יחשב כתרומה ותשלום שני יחשב כדמי חבר.

ניתן לחלק כל אחד מהסכומים לתשלומים.  שימו לב!  על כל תשלום תתקבל קבלה נפרדת עם ביצוע התשלום.

כך, אם תבחרו לדוגמא, באופציה של 10 תשלומים תקבלו למעשה 20 קבלות במהלך השנה. 10 קבלות על תשלום לעמותה ו-10 קבלות על תרומה. 

10 תשלומים של 69 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
34.5 ש"ח לתרומה ו-34.5 לתשלום דמי החבר
10 תשלומים של 34.5 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 10 תשלומים של 34.5 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
3 תשלומים של 230 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
115 ש"ח לתרומה ו-115 לתשלום דמי החבר
3 תשלומים של 115 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 3 תשלומים של 115 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
690 ש"ח
יש ללחוץ על 2 הכפתורים על מנת לשלם את מלוא דמי החברות
345 ש"ח
(קבלה ללא זיכוי מס)
345 ש"ח
(קבלה עם זיכוי מס)
bottom of page