top of page

 דמי חבר למשפחות - חלק 2

תודה על תשלום חלק התרומה של דמי החברות. קבלה עליה תוכלו לקבל זיכוי מס נשלחה אליכם במייל.

להשלמת תשלום דמי החברות,  בחרו את מספר התשלומים ולחצו על הכפתור הסגול -לתשלום.

10 תשלומים של 138 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
69 ש"ח לתרומה ו-69 לתשלום דמי החבר
10 תשלומים של 69 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 10 תשלומים של 69 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
 3 תשלומים של 460 ש"ח
כל תשלום מתחלק ל-2 תשלומים:
230 ש"ח לתרומה ו-230 לתשלום דמי החבר
3 תשלומים של 230 ש"ח
(קבלות ללא זיכוי מס)
 3 תשלומים של 230 ש"ח
(קבלות עם זיכוי מס)
  1380 ש"ח
יש ללחוץ על 2 הכפתורים על מנת לשלם את מלוא דמי החברות
690 ש"ח
(קבלה ללא זיכוי מס)
690 ש"ח
(קבלה עם זיכוי מס)
bottom of page